kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-tisic-korun-nejcastejsi-otazky-a-odpovedi
  • Koronavirus
  • osvč
  • informace

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi

Kritéria pro nárok na kompenzační bonus a způsob jejich prokazování byl zvolen maximálně benevolentně tak, aby jej splnila drtivá většina OSVČ. Ministerstvo financí počítá s tím, že by nárok mohlo uplatnit až 700 000 OSVČ, což předpokládá rozpočtový dopad ve výši až 17,5 mld. Kč.

Více informací ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ najdete ZDE.

1. Odkdy bude prosím možné žádat o kompenzační bonus? A kde najdu formulář?

Zákon musí být nejprve schválen Parlamentem. Mělo by k tomu dojít v pracovním týdnu do 10. dubna, očekáváme, že ve čtvrtek 9. dubna. Neprodleně poté Finanční správa, která má administraci programu na starosti, zveřejní doporučený vzor formuláře pro snazší vyplnění žádosti. Doporučujeme tedy sledovat internetové stránky Finanční správy (www.financnisprava.cz).

Vyplněnou žádost poté doručíte finančnímu úřadu, u kterého podáváte daňové přiznání k dani z příjmů ideálně elektronicky (přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou) či emailem. Žádost lze podat i v listinné podobě (zaslat poštou nebo zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy).

2. Proč není bonus 15 tisíc měsíčně, ale 25 tisíc jednorázově?

Cesta jednorázové pomoci za prodloužené období (12. března - 30. dubna, tj. měsíc a půl) ve výši 25 tisíc korun byla zvolena proto, že v tuto chvíli nelze předjímat další vývoj situace v květnu. Zároveň stejné období bylo využito v programu kurzabeit (program Antivirus), stát tedy usiluje v maximální možné míře o jednotný přístup pro jednotlivé zasažené skupiny.

V případě, že bude vývoj situace nepříznivý, přirozeně není vyloučeno, že vláda přistoupí k přípravě zákona, který tuto pomoc prodlouží. To však bude záležet na rozhodnutí vlády a Parlamentu ČR.

3. Je možný souběh 25 000 Kč a ošetřovného či podpory v nezaměstnanosti?

Ano, ve stávající podobě není vyloučen souběh čerpání kompenzačního bonusu ve výši 25 000 Kč s čerpáním kompenzace ošetřovného z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Vyloučen nicméně je souběh čerpání kompenzačního bonusu s výplatou podpory v nezaměstnanosti.

4. Pokud OSVČ dostane kompenzační bonus, pak nebude moct v daňovém přiznání za rok 2020 čerpat žádnou slevu na poplatníka?

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy.

5. Funguji v sezóně, živnost jsem pozastavil v polovině října 2019. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, o kompenzační bonus může požádat také OSVČ s aktuálně pozastavenou činností, pokud tato činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (případy sezónního podnikání). Znamená to také, že pokud jste vaši živnost pozastavili v lednu, únoru, březnu 2020, můžete o kompenzační bonus žádat.

Nezapomeňte, že bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, kdy žadatel neměl pozastavenou živnost a neměl podporu v nezaměstnanosti. Pokud podporu v nezaměstnanosti čerpal před bonusovým obdobím a v bonusovém období nikoliv, nemá tato skutečnost vliv na výši vyplaceného bonusu.

Podmínkou vzniku bonusu za jednotlivý den je, že je aktivní, tj. v případě, že pozastavení bylo zrušeno až v průběhu bonusového období, pak máte nárok na poměrnou část (500 Kč za každý den).

6. Během části bonusového období jsem čerpal podporu v nezaměstnanosti.

Za dny, kdy jste čerpal podporu v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká. Pokud jste ale například podporu v nezaměstnanosti čerpal v březnu a v dubnu již nikoliv, můžete zažádat o kompenzační bonus za zbytek bonusového období. Tj. 1.4.-30.4., což při výši bonusu 500 Kč/denně představuje 15 000 Kč. Počet dnů se vyplňuje v žádosti.

7. S jakými dalšími programy a dávkami lze Pětadvacítku kombinovat? Má na kompenzační bonus nárok ten, kdo pobírá dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu apod.?

Pobírání jakýchkoli dávek není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, ale v určitých situacích může být výplata kompenzačního bonusu důvodem pro snížení či nepřiznání sociální dávky či podpory (bonus je pro potřeby výpočtu dávky započitatelným příjmem).

  • 6 měsíční prázdniny na sociální a zdravotní pojištění – ANO, lze kombinovat
  • Nemocenská – ANO, lze kombinovat
  • Ošetřovné pro OSVČ – ANO, lze kombinovat
  • Starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek, mateřská či dávka pěstounské péče - ANO, lze kombinovat
  • Dávky v hmotné nouzi – NE, nelze kombinovat a tyto dávky nebudou při čerpání bonusu vyplaceny, resp. mohou být vyplaceny ve výši rozdílu dávky a bonusu, přesahuje-li výše dávky kompenzační bonus
  • Podpora v nezaměstnanosti – NE, nelze kombinovat. Tyto dávky nemusí být vyplaceny při čerpání bonusu, resp. kompenzační bonus nemusí být vyplacen při čerpání podpory v nezaměstnanosti
  • Příspěvek na bydlení - NE, nelze kombinovat, resp. tyto dávky nemusí být vyplaceny při čerpání bonusu

8. Pokud mám souběh OSVČ a s.r.o., je to v pořádku?

Společnost s ručením omezením není překážkou pro vyplacení kompenzačního bonusu, pokud je daný člověk (jednatel) současně aktivní OSVČ a splňuje podmínky programu Pětadvacítka.

9. Pokud jsem OSVČ na vedlejší činnost a současně vykonávám práci na DPP nebo DPČ, mohu žádat o kompenzační bonus?

Na kompenzační bonus v maximální výši 25 tisíc korun dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o práci mimo pracovní poměr s odměnou do 10.000 korun měsíčně a současně je aktivní OSVČ i na vedlejší činnost. V tomto případě hovoříme o zaměstnání malého rozsahu. Naopak dohodáři s odměnou nad 10.000 korun měsíčně na kompenzační bonus nedosáhnou, neboť se již fakticky jedná o zaměstnání. Hranice 10.000 korun měsíčně je dána zákonem o nemocenském pojištění (paragrafy 6 a 7).

10. Lze kombinovat invalidní důchod 2. stupně a kompenzační bonus jako OSVČ ve vedlejší činnosti?

Ano, invalidní důchod lze u osoby samostatně výdělečně činné kombinovat s kompenzačním bonusem jak v případě, že se jedná o hlavní činnost, tak i v případě vedlejší činnosti.

11. Mám nárok na pětadvacítku, když jsem osoba spolupracující? A co spolupracující osoba k OSVČ, když OSVČ je k tomu i v zaměstnaneckém poměru. Má nárok ta spolupracující?

Spolupracující osoba (dle § 13 zákona o daních z příjmů) může požádat o kompenzační bonus za předpokladu, že vykonává samostatnou činnost jako hlavní, tj. příjmy, které jsou na ni rozdělovány, jsou jejím jediným zdrojem příjmů nebo jsou na ni rozdělovány příjmy a spolupracující osoba měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod, případně měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství či osobně pečovala o osobu závislou na její pomoci (výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) a c) zákona o důchodovém pojištění).

12. Budou moci čerpat podporu i podnikatelé, kteří mají zaměstnance?

Ano, pokud je OSVČ také zaměstnavatel a současně splňuje podmínky programu Pětadvacítka, není to překážkou pro čerpání kompenzačního bonusu.

13. Jsem OSVČ na hlavní činnost a z důvodu těhotenství jsem si zažádala k 1. dubnu o peněžitou pomoc v mateřství. Mám nárok na peněžitou podporu 500kč/den ode dne 12. března do 31. března? Živnost jsme stále neukončila.

Ano, v tomto případě máte nárok na vyplacení kompenzačního bonusu, a to dokonce v plné výši 25 tisíc korun za rozhodné období od 12. března do 30. dubna, neboť bonus lze kombinovat s peněžitou pomocí v mateřství.

14. Jsem student a přivydělával jsem si jako OSVČ. Teď jsem bez příjmů. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, kompenzační bonus je určen i pro studenty, kteří jsou současně OSVČ na vedlejší činnost a výkon této činnosti jim zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru či související opatření vlády.

Zdroj https://www.mfcr.cz/